Chardonnay, Kendall Jackson, Monterey

Price: $9.75